Thai English
 
 
BIOGAS , ก๊าซชีวภาพ  , Gas Engine Gasification , Syn gas Engine
JE Biogas Genrating Set
Guascor Products and Services
New JE Gas Engine
JE Gas Lube 1000
The Engine Control System
Altronic
JE Gas Sensor
JE Biogas Scrubber
BIOGAS , ก๊าซชีวภาพ  , Gas Engine Gasification , Syn gas Engine
ค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า
BIOGAS , ก๊าซชีวภาพ  , Gas Engine Gasification , Syn gas Engine
 
BIOGAS , ก๊าซชีวภาพ  , Gas Engine Gasification , Syn gas Engine

BIOGAS , ก๊าซชีวภาพ , Gas Engine , Gasification , Syngas Engine, Guascor spare part

Biogas (ก๊าซชีวภาพ) เป็นแก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ที่อยู่ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน ก๊าซชีวะภาพประกอบด้วยแก๊สหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน  50 – 70 เปอร์เซ็นต์ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 30 – 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเป็น แก๊สไฮโดรเจน ออกซิเจน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนโตรเจน และไอน้ำ

ประวัติผู้ก่อตั้ง

นายประสิทธิ์ เจียมสมัย ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ก่อตั้ง บริษัท ประสิทธิ์พัฒนาค้าไม้ จำกัด ใน พ.ศ.2498 โดยเริ่มนำถ่านไม้มาแทนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับขับเคลื่อนแพบรรทุกไม้ และพ.ศ.2523 ได้คิดค้น Gasifier โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง

พ.ศ.2525 นายประสิทธิ์ได้น้อมเกล้าถวายเครื่องผลิตแก๊สจากแกลบและเครื่องยนต์สูบน้ำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยในพ.ศ.2526 ได้ดัดแปลงเครื่องยนต์สำหรับใช้แก๊สชีวภาพ (Biogas) เป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 KVA ขึ้น และได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องผลิตแก๊สจากแกลบสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง” ในปีพ.ศ.2528 และปี พ.ศ.2529 ได้น้อมเกล้าถวายเครื่องผลิตแก๊สจากแกลบ พร้อมเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน หลังจากนั้นได้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจียมพัฒนาพลังงานขึ้น พร้อมเริ่มนำแก๊สจากแกลบเข้ามาใช้ในการอบแห้งเมล็ดพืชร่วมกับตู้อบแห้ง ซึ่งออกแบบด้วยตัวเอง

Read more
BIOGAS , ก๊าซชีวภาพ  , Gas Engine Gasification , Syn gas Engine
BIOGAS , ก๊าซชีวภาพ  , Gas Engine Gasification , Syn gas Engine
แก๊สชีวภาพ คืออะไร

แก๊สชีวภาพ (Biogas) คือแก๊สที่เกิดขึ้นจากผลของการหมักย่อยอินทรีย์สาร เช่นมูลสัตว์ทุกชนิด วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตลอดจนน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมเป็นต้น โดยอินทรีย์สารจะถูกหมัก และย่อยสลายด้วยเชื้อจุลินทรีย์ในสภาพไม่มีอากาศภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมทำให้เกิดแก๊สขึ้น ซึ่งแก๊สชีวภาพ (Biogas) ที่เกิดขึ้นเป็นแก๊สที่มีส่วนผสมระหว่างแก๊สชนิดต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได้ สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ประโยชน์ในการหุงต้ม ให้แสงสว่าง หรือนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่นเดียวกับแก๊สเหลวที่บรรจุถังจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป
Read more